INDIVIDUAL VOLUNTEER ACTIVITIES, NATIONAL ACTIVITIES, PAST EVENTS

School Safety – Responsibility of All_Part 1

School Safety - Responsibility of All

महाराष्ट्र राज्य बालरोग तज्ञ संघटने द्वारे ( Mahaiap 2020) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित झूम वेबिनार…

” शालेय सुरक्षा – जबाबदारी सर्वांची ” भाग – १.

सूत्र संचालन –

डॉ जयंत पांढरीकर
अध्यक्ष – महा. आय ए पी २०२०

डॉ संदीप दानखडे
कार्यकारिणी सदस्य – महा. आय ए पी २०२०

तज्ञ मार्गदर्शक –

– डॉ स्वाती भावे
– डॉ निशिकांत कोतवाल
– सौ. वैशाली आवळे