AACCI

Vadodara

ADVISOR 2022-23
DR. SAMIR SHAH
DR. SAMIR SHAH
CENTER INCHARGE
DR. BAKULESH CHAUHAN
DR. BAKULESH CHAUHAN
JOIN CENTER INCHARGE 2022-23

Vadodara INCHARGE

TEACHERS FORUM INCHARGE 2022-23
TEACHERS FORUM Joint INCHARGE 2022-23
Dr Snehal Shiroliwala
Dr Snehal Shiroliwala
PARENTS FORUM INCHARGE 2022-23
PARENTS FORUM Joint INCHARGE 2022-23
Dr. Bhupendra Kapadia
Dr. Bhupendra Kapadia
GRAND PARENTS FORUM INCHARGE 2022-23
GRAND PARENTS FORUM Joint INCHARGE 2022-23
YOUTH FORUM INCHARGE 2022-23
YOUTH FORUM Joint INCHARGE 2022-23

SURAT

DR. SUSHMA DESAI
DR. SUSHMA DESAI
ADVISOR 2022-23
Dr. Prashant Kariya
Dr. Prashant Kariya
CENTER INCHARGE
JOIN CENTER INCHARGE 2022-23

SURAT INCHARGE

TEACHERS FORUM INCHARGE 2022-23
TEACHERS FORUM Joint INCHARGE 2022-23
PARENTS FORUM INCHARGE 2022-23
PARENTS FORUM Joint INCHARGE 2022-23
GRAND PARENTS FORUM INCHARGE 2022-23
GRAND PARENTS FORUM Joint INCHARGE 2022-23
Dr. Deepa Patel
Dr. Deepa Patel
YOUTH FORUM INCHARGE 2022-23
YOUTH FORUM Joint INCHARGE 2022-23

VOLUNTEERS