Dr. Shailaja Mane

Center Coordinator

Dr. Sampada Tambolkar

Program Incharge 2020-21

Dr. Sharad Agarkhedkar

Advisor 2020-21

Incharge

Dr. Savita Itkarkar

Youth Forum Incharge 2020-21

Dr Vidya Gaikwad

Parents Wing Incharge 2020-21

Ms. Pushpa Ghaisas

Teachers Forum Incharge 2020-21

Ms. Pushpa Ghaisasi

Grandparents Forum Incharge 2020-21

Ms. Isha Tambokar

Youth Forum Joint Incharge 2020-21

Mr. Ninad Halgekar

Youth Forum Joint Incharge 2020-21

Volunteers

Dr Manjusha Sherkar

Pune

Dr Dinesh Nehete

Pune

Dr Chinmay Deshpande

Pune

Dr Shilpa Dudhgaonkar

Pune

Dr Neeti Soni

Pune

Dr Geeta Karambelkar

Pune

Dr Sharmila Gujar

Pune

Mrs Sujata Hingne

Pune

Dr Pallavi Kelkar

Pune

Dr Ashwini Kundalkar

Pune

Dr Vaishali Mardhekar

Pune

Dr Santosh Nimbalkar

Pune

Dr Meenakshi Deshpande

Pune

Dr Swati Joshi

Pune

Dr Shama Kulkarni

Pune

Dr Suchit Tamboli

Pune

Dr Sudipta Ballal

Pune