Dr. Geeta Karambalekar

Advisor 2020-21

Dr. Nishikant Kotwal

Center Incharge

Dr. R. G. Patil

Program Incharge 2020-21

Incharge

Dr. Prajakta Kaduskar

Youth Forum Incharge 2020-21

Dr Abhijit Bharadwaj

Parents Wing Incharge 2020-21

Dr. Shubhada Khirwadkar

Teachers Forum Incharge 2020-21

Dr. Kamlakar Deoghare

Grandparents Forum Incharge 2020-21

Dr Manjusha Giri

Grandparents Forum Incharge 2020-21

Dr Linesh Yawalkar

Parents Wing Incharge 2020-21

Devansh Shah

Youth Forum Joint Incharge 2020-21

Aashi Patel

Youth Forum Joint Incharge 2020-21

Volunteers

Dr Jayashree Shiwalkar

Nagpur

Mrs Neeru Kapai

Nagpur

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK